Deskriptor autori
Počet nájdených titulov : 118
1. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
2. Kysucká literatúra / Peter Kubica
3. Čítanka / Čítank zahl.
4. Čím slovo žilo / Andrej Mráz
5. Zápas o socialistické divadlo / Rudolf Mrlian
6. Antológia slovenskej literatúry 20. storočia / Zdenko Kasáč , Pavol Plutko
7. Slovenský literárny album / Ján Juríček zost., Vladimír Petrík zost.
8. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
9. Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko
10. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
11. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
12. Postavy slovenskej literatúry / Rudo Brtáň
13. Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe / Ján Sedlák
14. Literárnym Považím / Jozef Borčányi
15. Literárna rukoväť / Literárn zahl.
16. Svetová literatúra pre mládež / Zlatko Klátik
17. Vitalita slovesnej tvorby / Albín Bagin
18. Slovenský literárny exil 1939-1990 / Peter Cabadaj
19. Československý literárny kontext / Karol Rosenbaum zost.
20. Dieťa literatúra autor / Dieť zahl.
21. Európske obzory / Jozef Felix
22. Na cestách k veľkým / Jozef Felix
23. Poézia v prúdení času / Ján Gregorec
24. Hlasy v prúdoch času / Rudolf Chmel zost.
25. Jazykové prechádzky prózou / Gejza Horák
26. Životopisy a články / Jozef Miloslav Hurban
27. Slovensko a jeho život literárny / Jozef Miloslav Hurban
28. Hodnoty desaťročia / Hodnot zahl.
29. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
30. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
31. Výber z diela / Štefan Krčméry
32. Výber z diela / Štefan Krčméry
33. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
34. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý
35. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
36. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
37. Povstalecká próza / Ivan Kusý
38. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
39. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
40. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
41. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
42. Osobne a neosobne / Alexander Matuška
43. Štúrovci / Alexander Matuška , Edita Ambrušová ilustr.
44. Profily a portréty / Alexander Matuška
45. Za a proti / Alexander Matuška
46. Pre a proti / Alexander Matuška
47. O literatúre / Alexander Matuška
48. Dielo esteticko-kritické / Ján Marták
49. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
50. Hľadanie systému obraznosti / Valér Mikula
51. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
52. Rytmy čias / Alexander Alexejevič Michajlov , Viktória Slobodníková prel.
53. Človek proti skaze / Alexander Matuška
54. Súvislosti / Vladimír Mináč
55. Texty a kontexty / Vladimír Mináč
56. Čas a knihy / Vladimír Mináč
57. V košeli zo žihľavy / Peter Holka
58. Život a dielo sestier Márie a Kristíny Royových / Jarmila Slezáčková
59. Portréty a osudy / Vladimír Mináč
60. Otázky českej literatúry / Zdeněk Nejedlý , Ľudmila Rampáková prel.
61. V břiše velryby / George Orwell , Adéla Václavková prel.
62. S dlaňou v ohni / S dlaňo zahl.
63. Nadrealizmis. Avantgarda 38 / Nadrealizmu zahl.
64. O jazyku a štýle slovenskej prózy / Eugen Pauliny
65. Prísna literatúra / Boris Pankin , Matej Andráš prel., Oľga Ruppeltová-Andrášová prel.
66. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
67. Štýlové konfrontácie / František Miko
68. Hodnoty a čas / Milan Pišút
69. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
70. Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže / Josef Polák
71. O literatúre / Milan Rúfus
72. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
73. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
74. Próza a skutočnosť / Stanislav Rakús
75. Na váhach času / Karol Rosenbaum
76. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
77. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
78. Literárne eseje a portréty / Sainte-Beuv
79. Slovenskí klasickí dramatici 19.storočia a inonárodná dráma / Zoltán Rampák
80. Kapitoly o súčasnej próze / Ivan Sulík
81. Nenáhodné istoty / Ivan Sulík
82. Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 / Ondrej Sliacky zost.
83. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
84. Sen o spravodlivosti / Ondrej Sliacky
85. Historické osudy realizmu / Boris Sučkov , Dušan Slobodník prel.
86. Podoby sociálnej skutočnosti v literárnoumeleckom diele / Ján Škamla
87. Moderný slovenský román / Ján Števček
88. Moderný slovenský román / Ján Števček
89. Esej o slovenskom románe / Ján Števček
90. Dotyky slova / Ján Števček
91. Skice / Ján Števček
92. Tvárou k novej skutočnosti / Ladislav Štoll , Ľudmila Rampáková prel.
93. Dielo Jána Čajaka / Alexander Šimkovič
94. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik
95. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
96. Literatúra pre súčasníkov / Vincent Šabík
97. Premeny ohňa / Bystrík Šikula , Bohuš Bodacz
98. Voňa domoviny / Jozef Škultéty
99. Obrazy a myšlienky / Ján Števček , Albín Bagin
100. Dielo 4 / Jozef Škultéty
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ