Deskriptor autori slovenskí
Počet nájdených titulov : 111
1. Kamene / Júlia Piačková
2. Antológia slovenskej literatúry v období klasicizmu a romantizmu / Hana Urbancová , Edmund Hleba
3. Slovenská moderna / Dana Hučková zost.
4. Dielo / Jozef Ignác Bajza , Erika Brtáňová zost.
5. Expresionizmus / Dagmar Kročanová zost.
6. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
7. Májové halúzky / Májov zahl.
8. Kysucká literatúra / Peter Kubica
9. Čím slovo žilo / Andrej Mráz
10. Zápas o socialistické divadlo / Rudolf Mrlian
11. Ako vzniká deň / Vincent Šabík zost.
12. Antológia slovenskej literatúry 20. storočia / Zdenko Kasáč , Pavol Plutko
13. Slovenský literárny album / Ján Juríček zost., Vladimír Petrík zost.
14. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
15. Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko
16. Postavy slovenskej literatúry / Rudo Brtáň
17. Literárnym Považím / Jozef Borčányi
18. Literárna rukoväť / Literárn zahl.
19. Vitalita slovesnej tvorby / Albín Bagin
20. Slovenský literárny exil 1939-1990 / Peter Cabadaj
21. Československý literárny kontext / Karol Rosenbaum zost.
22. Dieťa literatúra autor / Dieť zahl.
23. Domov i svet / Jozef Felix
24. Poézia v prúdení času / Ján Gregorec
25. Hlasy v prúdoch času / Rudolf Chmel zost.
26. Jazykové prechádzky prózou / Gejza Horák
27. Životopisy a články / Jozef Miloslav Hurban
28. Slovensko a jeho život literárny / Jozef Miloslav Hurban
29. Hodnoty desaťročia / Hodnot zahl.
30. Cestami literatúry / Michal Chorváth
31. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
32. Literatúry v kontaktoch / Rudolf Chmel
33. Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839 - 1914) / Ján Jankovič
34. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
35. Literárne prechádzky po stredoslovenskom kraji / Libor Knězek , Pavol Uhrin
36. Výber z diela / Štefan Krčméry
37. Výber z diela / Štefan Krčméry
38. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
39. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý
40. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
41. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
42. Povstalecká próza / Ivan Kusý
43. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
44. Literatúra protifašistického odboja európskych krajín 1939-1945 / Literatúr zahl.
45. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
46. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
47. Osobne a neosobne / Alexander Matuška
48. Štúrovci / Alexander Matuška , Edita Ambrušová ilustr.
49. Profily a portréty / Alexander Matuška
50. Za a proti / Alexander Matuška
51. Pre a proti / Alexander Matuška
52. O literatúre / Alexander Matuška
53. Dielo esteticko-kritické / Ján Marták
54. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
55. Hľadanie systému obraznosti / Valér Mikula
56. Súvislosti / Vladimír Mináč
57. Texty a kontexty / Vladimír Mináč
58. Čas a knihy / Vladimír Mináč
59. V košeli zo žihľavy / Peter Holka
60. Život a dielo sestier Márie a Kristíny Royových / Jarmila Slezáčková
61. Portréty a osudy / Vladimír Mináč
62. S dlaňou v ohni / S dlaňo zahl.
63. Nadrealizmis. Avantgarda 38 / Nadrealizmu zahl.
64. O jazyku a štýle slovenskej prózy / Eugen Pauliny
65. Roky a diela / Milan Pišút
66. Štýlové konfrontácie / František Miko
67. Hodnoty a čas / Milan Pišút
68. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
69. O literatúre / Milan Rúfus
70. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
71. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
72. Próza a skutočnosť / Stanislav Rakús
73. Na váhach času / Karol Rosenbaum
74. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
75. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
76. Slovenskí klasickí dramatici 19.storočia a inonárodná dráma / Zoltán Rampák
77. Kapitoly o súčasnej próze / Ivan Sulík
78. Nenáhodné istoty / Ivan Sulík
79. Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 / Ondrej Sliacky zost.
80. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
81. Sen o spravodlivosti / Ondrej Sliacky
82. Podoby sociálnej skutočnosti v literárnoumeleckom diele / Ján Škamla
83. Moderný slovenský román / Ján Števček
84. Moderný slovenský román / Ján Števček
85. Esej o slovenskom románe / Ján Števček
86. Dotyky slova / Ján Števček
87. Skice / Ján Števček
88. Dielo Jána Čajaka / Alexander Šimkovič
89. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik
90. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
91. Literatúra pre súčasníkov / Vincent Šabík
92. Voňa domoviny / Jozef Škultéty
93. Obrazy a myšlienky / Ján Števček , Albín Bagin
94. Dielo 4 / Jozef Škultéty
95. Dve storočia slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
96. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
97. Veľké dni slovenskej histórie / Anna Venzarová zost., Jozef Janek zost.
98. 150 rokov slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
99. Básnik a dieťa / Stanislav Šmatlák
100. Mýtus a dejiny v próze naturizmu / Milan Šútovec
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ