Deskriptor 80
Počet nájdených titulov : 103
1. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka / Ivan Očenáš
2. Rétorika a štylistika / Jana Barátová
3. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
4. Starosloviensky jazyk / Ján Stanislav
5. Frekvenčný slovník posunkovej reči / Štefan Csonka , Jozef Mistrík , Ladislav Ubár
6. Rytmický zákon v spisovnej slovenčine / Ladislav Dvonč
7. Priateľ mäkčeň, kamarátka bodka / Valéria Betáková
8. Všestranný jazykový rozbor / Valéria Betáková , Anna Rýzková
9. Gramatické dielo Antona Bernoláka / Juraj Pavelek prel.
10. Časové, podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach / Adriana Ferenčíková
11. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
12. Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov / Peter Gavora , Richard Repka
13. Slovenský jazyk a sloh / Slovensk zahl.
14. Cvičenia zo štylistiky / Ján Findra , Marta Patáková
15. Cvičenia zo štylistiky / Ján Findra , Marta Patáková
16. Umenie prednesu / Ján Findra
17. Kapitoly z rétoriky / František Hyhlík
18. Slovenská morfológia v škole / Jozef Jacko
19. Kultúra slovenského slova / Ján Horecký
20. Slovenská lexikológia / Ján Horecký
21. Slovník jazykovedných termínov / Ján Horecký , Anna Rácová
22. Fyziologická fonetika / Jana Dvončová
23. Spoločnosť a jazyk / Ján Horecký
24. Slovenčina v našom živote / Ján Horecký
25. Textová príručka k dejinám slovenského jazyka / Rudolf Krajčovič
26. Zložené súvetie v slovenčine / František Kočiš
27. Doplnok v slovenčine / Ján Kačala
28. Slovenčina a slovanské jazyky / Rudolf Krajčovič
29. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
30. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
31. Výslovnosť desiatich európskych jazykov / Ladislav Kučera
32. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
33. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
34. Fonetika a fonológia / Ábel Kráľ , Ján Sabol
35. Druhy jazykových rozborov slovenčiny / Ladislav Kučera
36. Kultúra spisovnej slovenčiny / Kultúr zahl.
37. Kapitoly o slovenčine / Kapitol zahl.
38. Pôvod a vývin slovenského jazyka / Rudolf Krajčovič
39. Krátky slovník slovenského jazyka / Krátk zahl.
40. Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine / Jozef Mistrík
41. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
42. Gramatika slovenčiny / Jozef Mistrík
43. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
44. Štylistika / Jozef Mistrík
45. Žánre vecnej literatúry / Jozef Mistrík
46. Praktická slovenská štylistika / Jozef Mistrík
47. Štylistika slovenského jazyka / Jozef Mistrík
48. Štylistika slovenského jazyka / Jozef Mistrík
49. Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič
50. K najstarším dejinám slovenského jazyka / Ľudovít Novák
51. Spoločenské fungovanie vlastných mien / Milan Majtán zost.
52. Slovenská frazeológia / Jozef Mlacek
53. Súčasný slovenský spisovný jazyk / Pavel Ondrus , Ján Horecký , Juraj Furdík
54. Slovenská štylistika / Jozef Mistrík
55. Väzba slovies v slovenčine / Ján Oravec
56. Slovenská syntax / Jozef Orlovský
57. Morfológia slovenského jazyka / Morfológi zahl.
58. Rétorika / Jozef Mistrík
59. Slovenčina pre každého / Jozef Mistrík
60. Rétorika / Jozef Mistrík
61. Slovenské predložky v praxi / Ján Oravec
62. Súčasný slovenský spisovný jazyk / Ján Oravec , Eugénia Bajzíková
63. Kapitoly zo slovenskej morfológie / Pavel Ondrus
64. Úvod do štúdia jazykov / Šimon Ondruš , Ján Sabol
65. Vetný rozbor v príkladoch / Pavel Ondrus
66. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
67. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
68. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
69. Príručka slovenského pravopisu / Ján Oravec , Vincent Laca
70. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
71. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
72. Príručka slovenského pravopisu / Príručk zahl.
73. Príručka slovenského pravopisu / Príručk zahl.
74. Slovenská fonológia / Eugen Pauliny
75. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
76. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
77. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
78. Štylistika / Mária Ivanová-Šalingová
79. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
80. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny
81. Základný kurz slovenčiny / Jozef Prokop
82. Ako rozoberať vety / Marta Patáková
83. Štylistické rozbory umeleckých textov / Štylistick zahl.
84. Pravopisný výcvik / Marta Patáková , Anna Rýzková
85. Kapitolky o jazyku a prekladaní / Július Rybák
86. Fonologický vývin slovenčiny / Eugen Pauliny
87. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
88. Osvojovanie pravopisu / Jozef Štefanovič
89. Sémantická anylýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine / Ella Sekaninová
90. Čo neviete o medzinárodných slovách / Július Tomin
91. 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny / 1000 poučen zahl.
92. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
93. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
94. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
95. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
96. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
97. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
98. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
99. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
100. Praktická príručka slovenského pravopisu / Alfonz Zauner
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ