Deskriptor štúrovci
Počet nájdených titulov : 45
1. Počiatky básnickej školy Štúrovej / Milan Pišút
2. Chvály a obrany slovenského národa / Ján Tibenský
3. Život v piesni / Jarmila Pavlíčková ilustr., Živo zahl.
4. Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič
5. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
6. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
7. Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol
8. Postavy slovenskej literatúry / Rudo Brtáň
9. Štúrov program na našich zástavách / Štefan Drug
10. Životopisy a články / Jozef Miloslav Hurban
11. Slovensko a jeho život literárny / Jozef Miloslav Hurban
12. Výber z diela / Štefan Krčméry
13. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
14. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
15. Listy Maríny Miloslavy Hodžovej Viliamovi Paulinymu-Tóthovi / Peter Liba
16. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
17. O literatúre / Alexander Matuška
18. Súvislosti / Vladimír Mináč
19. Dúchanie do pahrieb / Vladimír Mináč
20. Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov / Pavel Horváth
21. Zobrané spory J. M. Hurbana / Vladimír Mináč
22. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
23. Kontext slovenskej poézie / Dušan Slobodník
24. Voňa domoviny / Jozef Škultéty
25. Dielo II / Ľudovít Štúr
26. Dielo 4 / Jozef Škultéty
27. Hlas k rodákom / Ľudovít Štúr
28. Reči a state / Ľudovít Štúr
29. Rým v slovenskej poézii / Viliam Turčány
30. Výber z literárnej histórie a kritiky slovenskej / Mikuláš Gašparík zost.
31. Štúrovci / Jozef Bob
32. Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského / Pavol Parenička
33. Bohuš Nosák-Nezabudov / Imrich Sedlák
34. Ľudovít Štúr / Ľudoví zahl.
35. Život a dielo Ľudovíta Štúra / Ján Hučko
36. Z prameňov našich dejín / Naš zahl.
37. Štúrovské pokolenie / Karol Goláň
38. Postavy slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej / Eugen Jóna
39. Štúrovci / Alexander Matuška , Edita Ambrušová ilustr.
40. Výber z diela / Štefan Krčméry
41. Janko Kráľ / Pavol Vongrej
42. Púť po otčine / Pavol Dobšinský
43. Trenčín a rodina Štúrovcov / Pavel Horváth
44. Slobodienka moja / Slobodienk zahl.
45. Slobodienka moja / Jozef Čertík zost., Slobodienk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ