Deskriptor pedagogika
Počet nájdených titulov : 402
1. Návrat pedagogiky do detských domovov / Antonín Kozoň
POZOR!Publikáciu nemáme vo fonde, môžeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
2. Klub nerozbitných detí / Slávka Kubíková
3. Alternatívne školstvo / Miron Zelina
4. Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa / Petra Arslan Šinková
5. Pedagogika voľného času / Erika Novotná
6. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce / Dušan Katuščák
7. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala
8. Penzum všeobecnej didaktiky / Nadežda Krajčová , Lenka Pasternáková
9. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením / Žit zahl.
10. Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným postihnutím / Zuzana Fábry Lucká
11. Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov / Andrea Nagyová
12. Máš-li mně rád, nedovol mi všechno / Amadeo Cencini , Dušan Pacúch , Jiří Pešek prel., Richard Machan prel.
13. Úvod do problematiky kľúčových kompetencií / Ivan Turek
14. Didaktika odborného výcviku / Ivan Krušpán , Mária Volníková
15. Integrované tematické vyučovanie / Integrovan zahl.
16. Integrované tematické vyučovanie / Ľudmila Bistáková zost., Štefánia Hrivňáková zost.
17. Integrované tematické vyučovanie / Ľubica Bagalová zost., Integrovan zahl.
18. Škola a kvalita / Ivan Turek
19. Doučovanie / Ladislav Gorej , Pavol Sika , Vladimír Žigmund
20. Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7.až 9. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom / Renáta Somorová
21. Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 5.a 6.ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom / Renáta Somorová
22. Participácia mládeže na samospráve školy / Ladislav Macháček
23. Profesijný rozvoj učiteľa / Profesijn zahl.
24. Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba / Jarmila Dargová , Ľubomíra Čonková
25. Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl Slovenska / Ladislav Macháček , Participáci zahl.
26. Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike / Zlatica Mátejová , Silvester Mašura
27. Vytváranie integrovaných tried / Ellen R. Danielsová , Kay Staffordová , kol prel.
28. Vybrané kapitoly z pedagogiky / Ján Velikanič
29. 150 her k utváření osobnosti / Elfriede Pausewangová , Kristína Lišková prel.
30. Poruchy učení / Olga Zelinková
31. K metodike vyučovania filozofie / Juraj Šuch
32. Rozvoj osobnosti žiaka so zameraním na 1. stupeň základnej školy / Beata Kosová
33. Do Európy hrou / Do Európ zahl.
34. Do Európy hrou / Do Európ zahl., Jana Miháliková texty
35. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
36. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania / Ivan Turek
37. Třída plná pohody / Charles A. Smith , Jiří Bumbálek prel.
38. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
39. Renesancia / I. Kuhn prel., Renesanci zahl.
40. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky / Ján Bajtoš
41. Pedagogika voľného času / Emília Kratochvílová
42. Vybrané state z vývinovej psychológie a patopsychológie / Ladislav Košč a kol.
43. Detská tvorba / Anton Macko
44. Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi / Jana Hanuliaková
45. Lektorské dovednosti / Oľga Medlíková
46. Výchovné pôsobenie v športovej príprave / Výchovn zahl.
47. Mama, otec, cvičte so mnou / Jana Berdychová
48. Pohybové hry detí predškolského veku / Miroslav Rovný , Barbara Kabáčová , Koloman Granec
49. Všeobecná didaktika / Erich Petlák
50. Poruchy učení / Olga Zelinková
51. Literárna výchova / Konštantín Palkovič , Ida Slamová , Júlia Chovancová
52. Dejiny osvety v Československu 1918-1975 / Kamil Škoda , Pavel Paška
53. Dejiny pedagogiky dospelých / Ján Gallo , Kamil Škoda
54. Základy pedagogiky dospelých / Pavel Paška
55. Náčrt teórie výchovy dospelých / Miroslav Matušťák
56. Sústava výchovy a vzdelávania dospelých / Sústav zahl.
57. Dejiny výchovy dospelých na Slovensku / Štefan Pasiar
58. Pionýrské tábory ROH 4 / Karel Polomis
59. Za nový školský systém / Ondrej Pavlík
60. Slovenský jazyk / Slovensk zahl.
61. Programované vyučovanie v slovenskom jazyku / Pavol Bernáth , Mikuláš Milan
62. Diktáty a pravopisné cvičenia pre 6.-9. roč ZŠ / Marta Patáková , Anna Rýzková
63. Triedenie jazykových cvičení / Valéria Betáková
64. Otázky primeranosti vyučovania slovenského jazyka v 2.-5.roč. ZŠ / Ján Ededy
65. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 7. roč. ZŠ / Valéria Betáková , Marta Zahrádková , Viliam Obert
66. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
67. Metodická príručka na vyučovanie slovenkého jazyka a literatúry v 8. roč. ZŠ / Metodick zahl.
68. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. roč. ZŠ / Metodick zahl.
69. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
70. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka v 3.a 4. roč. gymnázia, SOŠ a SOU / Natália Ihnátková
71. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3. roč. ZŠ / Metodick zahl.
72. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
73. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
74. K problematike modernizácie vyučovania slovenského jazyka / Pavol Bernáth , Mikuláš Milan
75. O vyučovaní tvorenia slov / Valéria Betáková
76. Rozvíjanie jazykovej kultúry žiakov / Jozef Janek
77. Hodiny slohu I / Jozef Ballay , Gustav Janáček
78. Hodiny slohu II / Jozef Ballay
79. Metodika slohu / Jozef Ballay , Gustav Janáček
80. Metodika slohu / Jozef Ballay
81. Slohové rozbory v ukážkach / Marta Patáková , Valéria Betáková
82. Metodická príručka na vyučovanie literatúry v 3. roč. gymnázia a SOŠ a SOU / Rudolf Trutz , Juraj Pado
83. Efektívnosť vo vyučovaní literárnej výchovy / Jozef Melichar
84. Literatúra / Literatúr zahl.
85. K základom vyučovania literatúry / Juraj Koutun
86. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
87. Předcházíme poruchám učení / Brigitte Sindelarová , Věra Pokorná prel.
88. Juraj Hronec - pedagóg / Viera Žbirková
89. Ján Amos Komenský / Gustáv Pavlovič
90. Světlo v temnotách / František Kožík
91. Slovenský Sokrates / Ján Tibenský
92. Samuel Ormis / Tomáš Srogoň
93. Nová matematika / Giovanni Sciacovelli , Július Patuc prel.
94. Diktáty a jazykové cvičenia / Pavol Bernáth , Gejza Horák
95. Moderní pedagogika / Jan Průcha
96. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících / John Sharry , Dagmar Brejlová prel.
97. Pedagogika predškolského veku / Marie Bartušková
98. Všeobecná didaktika / Erich Petlák
99. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku / Marta Lysáková , Ľubica Kopinová , Anna Podhorná , Vlado Kardelis ilustr.
100. Jak rozvíjet tvořivost dítěte / Reynold Bean , Jiří Bumbálek prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ