Deskriptor literatúra
Počet nájdených titulov : 145
1. Fakty a rekordy / Fakt zahl.
2. O mojom živote nebudú rozhodovať iní / Ladislav Pavlík
3. Detstvo tohto času / Rudo Moric
4. Literatúra pre predškolský vek a jej využitie v materských školách / Literatúr zahl.
5. Šlabikár šťastia / Pavel "Hirax" Baričák
6. Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra / Zlatko Klátik
7. Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia / Dana Hučková zost., Rudolf Chmel zost., Slovní zahl.
8. Literárny sprievodca po Slovensku / Pavol Uhrin
9. Uhoľné a lignitové bane Baňa Cigeľ. Koncernový podnik, Prievidza / Pavol Remiaš zost.
10. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
11. Vodné dielo na Nitrici a akumulačná nádrž na Nitre v Novákoch / Vodn zahl.
12. Výbuch v Bani Handlová / Marián Krčík
Výňatok z knihy Výbuch 100+1 požiarov a výbuchov v bani
13. Výbuch / Marián Krčík
14. Prieval / Marián Krčík
15. Prieval do steny deväťdesiatky / Marián Krčík
16. Kysucká literatúra / Peter Kubica
17. Horná Nitra IV / Ján Kováč zost.
18. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
19. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová
20. Literatúra pre 2. ročník stredných škôl / Pavol Petrus , Anna Gažiová , Miloš Tomčík
21. Renesancia / I. Kuhn prel., Renesanci zahl.
22. Reálne 80. roky / Juraj Šebo
23. Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko
24. Úvahy s recitátorom / Jozef Mistrík
25. Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost.
26. Latinský humanizmus / ko prel., Daniel Škoviera zost.
27. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
28. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / Antológi zahl.
29. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
30. Slovenská Ľupča / Hieronym Oravský
31. Pohľady do staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
32. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
33. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
34. Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia / Ivan Kusý , Stanislav Šmatlák
35. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
36. Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol
37. Dejiny slovenskej literatúry / Jozef Minárik
38. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
39. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
40. Súčasná česká literatúra / František Buriánek
41. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
42. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
43. Z dějin / Jaroslav Vlček
44. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
45. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
46. Stredoveká literatúra / Jozef Minárik
47. Dějiny francouzské literatury / Dějin zahl.
48. Dejiny francúzskej literatúry / Dejin zahl.
49. Dejiny anglickej a americkej literatúry / Štefan Baštín , Jozef Olexa , Zora Studená
50. Dejiny svetovej literatúry / Dejin zahl.
51. Dejiny svetovej literatúry / Dejin zahl.
52. Renesančná a humanistická literatúra / Jozef Minárik
53. Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe / Ján Sedlák
54. Slovenské dejiny v krásnej literatúre / Jozef Butvin
55. Dieťa literatúra autor / Dieť zahl.
56. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
57. O české literatuře dneška / Hana Hrzalová
58. Veľkí ruskí realisti / Lukács Gyorgy , L. Ivaničová prel., A. Kalinová prel.
59. Genéza slovenskej socialistickej literatúry / Ján Brezina zost.
60. Francouzská setkání / Jan O. Fischer
61. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
62. Nadpočetné hodiny života / Lýdia Kyseľová
63. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a pre 2. ročník stredných odborných škôl / Literatúr zahl.
64. Literatúra protifašistického odboja európskych krajín 1939-1945 / Literatúr zahl.
65. Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry / Jozef Minárik
66. Aspekty literatúry / Henryk Markiewicz , Pavel Winczer prel.
67. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
68. O umelecko-náučnej literatúre / O umeleck zahl.
69. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
70. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
71. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
72. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
73. O literatúre / Milan Rúfus
74. Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 / Ondrej Sliacky zost.
75. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol.
76. Sen o spravodlivosti / Ondrej Sliacky
77. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik
78. Literatúra pre súčasníkov / Vincent Šabík
79. Literárne rozhovory / Stanislav Šmatlák , Ján Števček
80. Dieťa v krásnej próze francúzskej / Helena Turcerová-Devečková prel., Dieť zahl.
81. Umenie a najmenší / Anton Popovič zost., Umeni zahl.
82. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 7. roč. ZŠ / Valéria Betáková , Marta Zahrádková , Viliam Obert
83. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
84. Metodická príručka na vyučovanie slovenkého jazyka a literatúry v 8. roč. ZŠ / Metodick zahl.
85. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. roč. ZŠ / Metodick zahl.
86. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
87. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3. roč. ZŠ / Metodick zahl.
88. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
89. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
90. Metodická príručka na vyučovanie literatúry v 3. roč. gymnázia a SOŠ a SOU / Rudolf Trutz , Juraj Pado
91. Literatúra / Literatúr zahl.
92. K základom vyučovania literatúry / Juraj Koutun
93. Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert
94. O literatúre a kultúre / Miroslav Válek
95. Teorie literatury / René Wellek , Austin Warren , Miroslav Procházka prel., Miloš Calda prel.
Témou knihy je skúmanie literatúry, interpretácia a analýza samotných literárnych diel.
96. Rozumět literatuře / Milan Zeman
97. Úvahy o literatúre / Sergej Zalygin , Ondrej Marušiak prel.
98. Kapitoly zo slovenskej literatúry / Jaroslav Vlček
99. Semiotika a kultúra / Stefan Žolkiewski , Róbert Roško prel., Vladimír Lehotský prel.
100. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ