Deskriptor 37
Počet nájdených titulov : 150
1. Škola si všetko pamätá.... / Škol zahl.
2. Študovať-ale ako? / Herbert Smitmans , Viera Kuželová prel.
3. Jak na svého teenagera / Gill Hines , Alison Baverstock , Daniela Vránová prel.
4. Klub nerozbitných detí / Slávka Kubíková
5. Pedagogika voľného času / Erika Novotná
6. Emocionálna výchova / Alena Doušková , Aneta Jarešová , Bronislava Kasáčová
7. Uvoľněné rodičovství / Pavla Koucká
8. Čim čarara, čim / Adolf Dudek , Adolf Dudek ilustr.
9. Zábavné formy práce s deťmi v knižnici / Jozef Páv
10. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala
11. Penzum všeobecnej didaktiky / Nadežda Krajčová , Lenka Pasternáková
12. Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T.G.Masaryka / A.S. Žitavský zost.
13. Pamätník slovenského školstva za účinkovania prezidenta T.G.Masaryka / A.S. Žitavský zost.
14. Správa o výsledkoch prieskumu a postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR / Správ zahl.
15. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
16. Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov / Andrea Nagyová
17. Máš-li mně rád, nedovol mi všechno / Amadeo Cencini , Dušan Pacúch , Jiří Pešek prel., Richard Machan prel.
18. Etická výchova v 2. ročníku základnej školy / Eva Ivanová , Ľubica Kopinová , Eva Líšková
19. Úvod do problematiky kľúčových kompetencií / Ivan Turek
20. Didaktika odborného výcviku / Ivan Krušpán , Mária Volníková
21. Základy pedagogického výskumu / Jaroslav Oberuč
22. Dejiny pedagogiky / Josef Váňa , František Mráz prel.
23. Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko
24. Integrované tematické vyučovanie / Integrovan zahl.
25. Integrované tematické vyučovanie / Ľudmila Bistáková zost., Štefánia Hrivňáková zost.
26. Integrované tematické vyučovanie / Ľubica Bagalová zost., Integrovan zahl.
27. Škola a kvalita / Ivan Turek
28. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina / Marína Mikulajová , Oľga Dujčíková
Šlabikár
29. Aplikovaný výskum vo výchove a vzdelávaní žiakov. Súčasné trendy / Zuzana Kešiarová prel., Aplikovan zahl.
30. Krok za krokom / Ľudmila Šimčáková prel., KRO zahl.
31. Doučovanie / Ladislav Gorej , Pavol Sika , Vladimír Žigmund
32. Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7.až 9. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom / Renáta Somorová
33. Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 5.a 6.ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom / Renáta Somorová
34. Participácia mládeže na samospráve školy / Ladislav Macháček
35. Profesijný rozvoj učiteľa / Profesijn zahl.
36. Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba / Jarmila Dargová , Ľubomíra Čonková
37. Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl Slovenska / Ladislav Macháček , Participáci zahl.
38. Vybrané kapitoly z pedagogiky / Ján Velikanič
39. Otrasná matka / Marína Terenová prel., Otrasn zahl.
40. Dieťa. A čo teraz? / Pamela Druckermanová , Broňa Duhanová prel.
41. A dosť! / Pamela Druckermanová , Broňa Duhanová prel.
42. Príručka pre pionierske tábory ROH / Karol Polomis , Jozef Jandák prel.
43. Do Európy hrou / Do Európ zahl.
44. Do Európy hrou / Do Európ zahl., Jana Miháliková texty
45. Pred štartom na strednú školu / Emília Kollárová
Kraje:bratislavský, trnavský, trenčiansky, nitriansky.
46. Kapitoly z pedagogickej psychológie / Soňa Kariková
47. Ako vychovávať dievčatá / James Dobson
48. Dětský vzdor / James Dobson , Dana Šimonová prel.
49. Pedagogická encyklopédia Slovenska / Ondrej Pavlík a kol.
50. Pedagogická encyklopédia Slovenska / Ondrej Pavlík a kol.
51. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
52. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
53. Literatúra pre 2. ročník stredných škôl / Pavol Petrus , Anna Gažiová , Miloš Tomčík
54. Robíme si hračky / Ferdinand Olšanský
55. Pedagogika voľného času / Emília Kratochvílová
56. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
57. Pedagogické ovlivňování volného času / Bedřich Hájek , Břetislav Hofbauer , Jiřina Pávková
58. Zázračný svet detských kresieb / Bohuslav Kováč
59. Detská tvorba / Anton Macko
60. Jan Amos Komenský / D.L. Lordkipanidze , Eva Schmidtová prel.
61. Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi / Jana Hanuliaková
62. Lektorské dovednosti / Oľga Medlíková
63. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume / Marta Jurčová
64. Pohybové hry detí predškolského veku / Miroslav Rovný , Barbara Kabáčová , Koloman Granec
65. Hry pre najmenších / Trish Kuffnerová , Zuzana Babjáková prel.
66. Všeobecná didaktika / Erich Petlák
67. Pred štartom na vysokú školu 2002/2003 / Emília Kollárová
68. Pred štartom na vysokú školu 2003/2004 / Emília Kollárová
69. Pred štartom na vysokú školu 2010/2011 / Emília Kollárová
70. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a pre 2. ročník stredných odborných škôl / Literatúr zahl.
71. Literatúra / Literatúr zahl.
72. Juraj Hronec - pedagóg / Viera Žbirková
73. Moderní pedagogika / Jan Průcha
74. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
75. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících / John Sharry , Dagmar Brejlová prel.
76. Pred štartom na vysokú školu 2009/2010 / Emília Kollárová
77. Pedagogika predškolského veku / Marie Bartušková
78. Skrytý svět šikanování ve školách / Michal Kolář
79. Umenie ľahko sa učiť / Kurt Tepperwein , Alena Ivanová prel.
80. Vpravovanie sa dieťaťa do školského prostredia / Július Marko
81. Teória výchovy / Ľudovít Višňovský
F O T O K O P I A
82. Baňoš-slang / Ľubomír Pavlík zost., Baňo zahl.
83. Kvalita školy a mikrovyučovacie analýzy / Miron Zelina
84. Didaktické využitie počítačov / Ján Pavlovkin
F O T O K O P I A
85. Metody pedagogického výskumu / Miroslav Chráska
86. Metodika výchovnej práce v jasliach a v materských školách / Erika Habiňáková prel., Terézia Liptáková prel., Miloslava Jírová a kol.
87. Aká bola dávna škola / Bibiana Wallnerová , Dezider Tóth ilustr.
88. Základy všeobecnej didaktiky geografie / Základ zahl.
89. Hlboko v srdci / Vasilij Alexandrovič Suchomlinskij , Juraj Kohlmann prel.
90. Psychológia a škola VIII / Ladislav Ďurič a kol.
91. Úvod do pedagogiky tvorivosti v technických odborných predmetoch / Róbert Binder
92. Ako vychovať ozajstného človeka / V. A. Suchomlinskij , Jozef Kahan prel.
93. Žiak vo veku od 10 do 16 rokov / Dieter Roland
94. Informačná výchova / Dušan Katuščák , Marta Matthaidesová , Marta Nováková
95. Antológia z dejín predškolskej pedagogiky / Michal Ričalka
96. Od dvoch do piatich / Kornej Čukovskij , Viera Handzová prel.
97. Máte ťažkosti pri výchove svojho dieťaťa? / Harry Schönfelder , Ernest Géze prel.
98. Výchova v rodine / Janka Hamarová
99. Dejiny školstva a pedagogiky / Dejin zahl.
100. Vychovávame tvorivého človeka / Miroslav Matušťák
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ