Deskriptor príručky metodické
Počet nájdených titulov : 139
1. Integrované tematické vyučovanie / Integrovan zahl.
2. Integrované tematické vyučovanie / Ľudmila Bistáková zost., Štefánia Hrivňáková zost.
3. Integrované tematické vyučovanie / Ľubica Bagalová zost., Integrovan zahl.
4. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina / Marína Mikulajová , Oľga Dujčíková
Šlabikár
5. Dizajn procesu výučby v materskej škole / Dušan Kostrub
6. Aplikovaný výskum vo výchove a vzdelávaní žiakov. Súčasné trendy / Zuzana Kešiarová prel., Aplikovan zahl.
7. Krok za krokom / Ľudmila Šimčáková prel., KRO zahl.
8. Program výchovy k tolerancii a ľudským právam / Progra zahl.
9. Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl.
10. Správa o výsledkoch prieskumu a postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR / Správ zahl.
11. Natura 2000 / Natur zahl.
12. Metodická príručka na vyučovanie chémie v 8. ročníku základnej školy / Mária Feriančíková prel., Metodick zahl.
13. Metodická príručka na vyučovanie chémie v 7. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
14. K metodike vyučovania filozofie / Juraj Šuch
15. Metodika výchovnej starostlivosti o dojča / Marie Damborská , Pavla Štepánová
16. Metodická príručka ochrany rastlín / Aleš Kuthan , František Richter , Ján Satko
17. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania / Ivan Turek
18. Metodika k Doplnkovým učebným textom k predmetu rómsky jazyk / Ingrid Lukáčová
19. Metodická príručka k Učebnici rómskeho jazyka / Eva Gašparová
20. Prestali ste byť manželmi, ale zostávate rodičmi / Zdeněk Matějček , Zdeněk Dytrych
21. Prevencia rozvodovosti mladých manželstiev / Ján Gabura
22. Sila rodiny / Ľudovít Entner
23. Úloha otca v rodine / Ivan Štúr
24. Mladý fotograf / Ladislav Noel , Štefan Pavelka ilustr.
25. Metodika ľahkej atletiky / Andrej Kuchen
26. Ruský jazyk a literárne čítanie / Ivan Vanca , Rudolf Beták
27. Metodická príručka k učebnici Nemecký jazyk / Ľudmila Čulenová , Eva Ondrčková , Agnesa Juríková
28. Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti / Anton Kamenský
29. Slovenský jazyk / Slovensk zahl.
30. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 7. roč. ZŠ / Valéria Betáková , Marta Zahrádková , Viliam Obert
31. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v. 6. roč. ZŠ / Metodick zahl.
32. Metodická príručka na vyučovanie slovenkého jazyka a literatúry v 8. roč. ZŠ / Metodick zahl.
33. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5. roč. ZŠ / Metodick zahl.
34. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
35. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka v 3.a 4. roč. gymnázia, SOŠ a SOU / Natália Ihnátková
36. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3. roč. ZŠ / Metodick zahl.
37. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
38. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
39. K problematike modernizácie vyučovania slovenského jazyka / Pavol Bernáth , Mikuláš Milan
40. Rozvíjanie jazykovej kultúry žiakov / Jozef Janek
41. Metodika slohu / Jozef Ballay , Gustav Janáček
42. Metodika slohu / Jozef Ballay
43. Metodická príručka na vyučovanie literatúry v 3. roč. gymnázia a SOŠ a SOU / Rudolf Trutz , Juraj Pado
44. Předcházíme poruchám učení / Brigitte Sindelarová , Věra Pokorná prel.
45. Ochrana rozptýlenej zelene v krajine / Ochran zahl.
46. Metodika tútorskej práce / Metodik zahl.
47. Vady výslovnosti / Jan Vyštejn
48. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 1. ročníku základných škôl / Josef Kittler , Edita Poláková prel.
49. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 2. ročníku ZŠ / Josef Kittler , František Kuřina , Edita Poláková prel.
50. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 3. ročníku ZŠ / Josef Kittler , František Kuřina , Marie Tichá , Edita Poláková prel.
51. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 4. ročníku ZŠ / Milan Koman , Edita Poláková prel.
52. Metodická príručka k učebniciam fyziky pre 7. ročník ZŠ I. a II. diel / Martin Macháček , Valéria Jablonská prel.
53. Metodická príručka na písanie v 2.a 3.ročníku ZŠ / Juraj Brťka
54. Logopedická prevence / Dana Kutálková
55. Práca s umeleckým textom / Hilda Rösslerová-Sláviková
56. Prvouka / Anna Staňková
57. Prvouka / Anna Staňková
58. 200 výtvarných činností / Maryann Kohl , Marie Polasková prel.
59. Počítání bez obav / Věra Kárová
60. Výtvarná výchova v ranom veku / Marie Vítková , Zuzana Vranová prel.
61. Metodická príručka na vyučovanie pestovateľských prác v 5.a 6.roč. ZŠ / Andrej Milec
62. Príroda okolo nás / Alžbeta Havranová
63. Metodická príručka na vyučovanie fyziky v 6.ročníku základnej školy / Metodick zahl.
64. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 6. ročníku ZŠ / Nina Milecová
65. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 5. ročníku základnej školy / Jaroslava Urbanová
66. Metodická príručka na písanie pre prvý stupeň ZŠ / Margita Nemčíková
67. Výtvarná výchova v 5. a 6. ročníku ZŠ / Anton Macko
68. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 5. ročníku ZŠ / Ján Verešík prel., Metodick zahl.
69. Domáce náuky - nepovinný predmet v 5. a 6. ročníku ZŠ / Irena Vaščurová prel., Libuše Sojková a kol.
70. Výchova mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach / Ján Kučera a kol.
71. Príručka pre pomocné pracovníčky v predškolských zariadeniach / Jana Klačková
72. Metodická príručka na vyučovanie prírodovedy vo 4. ročníku základnej školy / Veronika Zvončeková prel., Stanislav Nový a kol.
73. Metodická príručka na vyučovanie telesnej výchovy pre 3. a 4. ročník stredných škôl / Alexander Mesiar prel., Metodick zahl.
74. Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku ZŠ / Anton Macko
75. Pracovné vyučovanie / Andrej Milec
76. Metodická príručka na vyučovanie hudobnej výchovy pre 3. ročník ZŠ / Ľubica Kopinová
77. Metodická príručka na vyučovanie prírodovedy v 3. ročníku základnej školy / Monika Ugrocká prel., Stanislav Nový a kol.
78. Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy v 3. ročníku ZŠ / Josef Doubrava , Monika Gúčiková prel.
79. Hudobná náuka / Boris Turza
80. Metodická príručka na vyučovanie hudobnej výchovy v 2. ročníku základnej školy / Ľubica Kopinová a kol.
81. Metodická príručka na vyučovanie písania v 2.a 3. ročníku ZŠ / Margita Nemčíková
82. Práca s regionálnou literatúrou v ľudových knižniciach / Milan Gonda
83. Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl / Ondrej Bartko a kol.
84. Metodická príručka na vyučovanie technických prác v 8. ročníku ZŠ / Anna Nováková prel.
85. Metodická príručka na vyučovanie fyziky v 8. ročníku základnej školy / Karol Klobušický prel., Marta Chytilová a kol.
86. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 8. ročníku ZŠ / Margita Mičková prel.
87. Metodická príručka na vyučovanie matematiky a rysovania v 8. ročníku ZŠ / Eva Sitárová prel., Šimon Pindroch prel.
88. Metodická príručka na vyučovanie prírodopisu v 8. ročníku ZŠ / Mária Feriančíková prel.
89. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 8. ročníku ZŠ / Josef Doubrava , Monika Gúčiková prel.
90. Metodická príručka na vyučovanie fyziky v 7. ročníku ZŠ / Eva Procházková
91. Metodická príručka na vyučovanie ruského jazyka v 7. ročníku ZŠ
92. Výtvarná výchova v 7. a 8. ročníku / Pavel Šamšula
93. Metodická príručka na vyučovanie občianskej náuky v 7. ročníku ZŠ / Jan Dunovský
94. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 7. ročníku ZŠ / Edita Poláková prel.
95. Metodická príručka na vyučovanie hudobnej výchovy pre 7. ročník ZŠ / Ľubica Kopinová
96. Metodická príručka na vyučovanie prírodopisu v 7. ročníku ZŠ / Alžbeta Mrázová prel.
97. Metodická príručka na vyučovanie zemepisu v 7. ročníku ZŠ / Jozefína Tarábková prel.
98. Začínajúcemu učiteľovi / V. M. Korotov , Elena Sumarová prel.
99. Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 6. ročníku ZŠ
100. Hudobná výchova / Ľubica Kopinová
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ