Deskriptor jazyk slovenský
Počet nájdených titulov : 155
1. Jazyk a reč / Jozef Mistrík , Vlado Kardelis ilustr.
2. Slovenský jazyk v kocke pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií / Lucia Gianitsová-Ološtiaková , Martin Ološtiak
3. Škola zábavného učenia / Kati Polohová ilustr., Škol zahl.
4. Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič
5. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina / Marína Mikulajová , Oľga Dujčíková
Šlabikár
6. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka / Ivan Očenáš
7. Chvály a obrany slovenského národa / Ján Tibenský
8. Pravidlá slovenského pravopisu
9. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
10. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny
11. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny
12. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
13. Rozbory umeleckej prózy / Rozbor zahl.
14. Slovenský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl / Natália Ihnátková , Eugénia Bajzíková , Ľubor Králik
15. Starosloviensky jazyk / Ján Stanislav
16. Skloňovanie podstatných mien / Ladislav Navrátil
17. Frekvenčný slovník posunkovej reči / Štefan Csonka , Jozef Mistrík , Ladislav Ubár
18. Rytmický zákon v spisovnej slovenčine / Ladislav Dvonč
19. Všestranný jazykový rozbor / Valéria Betáková , Anna Rýzková
20. Gramatické dielo Antona Bernoláka / Juraj Pavelek prel.
21. Časové, podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach / Adriana Ferenčíková
22. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
23. Slovenský jazyk a sloh / Slovensk zahl.
24. Cvičenia zo štylistiky / Ján Findra , Marta Patáková
25. Cvičenia zo štylistiky / Ján Findra , Marta Patáková
26. Umenie prednesu / Ján Findra
27. Slovenská morfológia v škole / Jozef Jacko
28. Kultúra slovenského slova / Ján Horecký
29. Slovenská lexikológia / Ján Horecký
30. Slovník jazykovedných termínov / Ján Horecký , Anna Rácová
31. Fyziologická fonetika / Jana Dvončová
32. Spoločnosť a jazyk / Ján Horecký
33. Slovenčina v našom živote / Ján Horecký
34. Textová príručka k dejinám slovenského jazyka / Rudolf Krajčovič
35. Zložené súvetie v slovenčine / František Kočiš
36. Doplnok v slovenčine / Ján Kačala
37. Slovenčina a slovanské jazyky / Rudolf Krajčovič
38. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
39. Pravidlá slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
40. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
41. Príručný slovník slovenskej výslovnosti / Ábel Kráľ
42. Kultúra spisovnej slovenčiny / Kultúr zahl.
43. Fonetika a fonológia / Ábel Kráľ , Ján Sabol
44. Druhy jazykových rozborov slovenčiny / Ladislav Kučera
45. Kapitoly o slovenčine / Kapitol zahl.
46. Pôvod a vývin slovenského jazyka / Rudolf Krajčovič
47. Slovenčina - vec politická ? / Ján Kačala
48. Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine / Jozef Mistrík
49. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
50. Gramatika slovenčiny / Jozef Mistrík
51. Moderná slovenčina / Jozef Mistrík
52. Štylistika / Jozef Mistrík
53. Žánre vecnej literatúry / Jozef Mistrík
54. Praktická slovenská štylistika / Jozef Mistrík
55. Štylistika slovenského jazyka / Jozef Mistrík
56. Štylistika slovenského jazyka / Jozef Mistrík
57. K najstarším dejinám slovenského jazyka / Ľudovít Novák
58. Spoločenské fungovanie vlastných mien / Milan Majtán zost.
59. Slovenská frazeológia / Jozef Mlacek
60. Súčasný slovenský spisovný jazyk / Pavel Ondrus , Ján Horecký , Juraj Furdík
61. Slovenská štylistika / Jozef Mistrík
62. Väzba slovies v slovenčine / Ján Oravec
63. Slovenská syntax / Jozef Orlovský
64. Morfológia slovenského jazyka / Morfológi zahl.
65. Rétorika / Jozef Mistrík
66. Slovenčina pre každého / Jozef Mistrík
67. Rétorika / Jozef Mistrík
68. Slovenské predložky v praxi / Ján Oravec
69. Súčasný slovenský spisovný jazyk / Ján Oravec , Eugénia Bajzíková
70. Kapitoly zo slovenskej morfológie / Pavel Ondrus
71. Úvod do štúdia jazykov / Šimon Ondruš , Ján Sabol
72. Vetný rozbor v príkladoch / Pavel Ondrus
73. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
74. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
75. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
76. Príručka slovenského pravopisu / Ján Oravec , Vincent Laca
77. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
78. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
79. Slovenská fonológia / Eugen Pauliny
80. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
81. Krátka gramatika slovenská / Eugen Pauliny
82. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
83. Štylistika / Mária Ivanová-Šalingová
84. Pravidlá slovenského pravopisu / Pravidl zahl.
85. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny
86. Základný kurz slovenčiny / Jozef Prokop
87. Ako rozoberať vety / Marta Patáková
88. Lexikálne a gramatické minimum slovenského jazyka / Jozef Prokop
89. Štylistické rozbory umeleckých textov / Štylistick zahl.
90. Pravopisný výcvik / Marta Patáková , Anna Rýzková
91. Kapitolky o jazyku a prekladaní / Július Rybák
92. Fonologický vývin slovenčiny / Eugen Pauliny
93. Slovenská gramatika / Eugen Pauliny , Jozef Ružička , Jozef Štolc
94. Osvojovanie pravopisu / Jozef Štefanovič
95. Sémantická anylýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine / Ella Sekaninová
96. 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny / 1000 poučen zahl.
97. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
98. Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy / Oľga Péteryová , Viera Rezníčková , Ľubica Skokanová
99. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
100. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ