Vydavateľstvo Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Počet nájdených titulov : 1054
1. Náuka o spoločnosti / Náuk zahl.
2. Angličtina / Angličtin zahl.
3. Prehľad fyziky / Jozef Zámečník
stredoškolské učivo fyziky
4. Životné prostredie / Životn zahl.
5. Francúzština pre samoukov / Marie Pravdová , Miroslav Pravda , Mária Švábyová prel., Miloš Noll ilustr.
6. Španielčina 1,2 / Jana Lenghardtová , Miroslav Cipár ilustr.
Kniha je obojstranná. Španielčina 1=224 s.Španielčina 2=224 s.
7. Chemická čítanka / Andrej Velikanič , Tibor Šramko , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
8. Lexikón svetových dejín / Lexiko zahl.
9. Keď dospievam / Eva Poliaková , Karol Poradovský , Pavol Poliak ilustr.
10. Slovník cudzích slov / Věra Petráčková a kol.
11. Základy estetiky a etikety / Erich Mistrík
12. Informačná výchova / Dušan Katuščák , Marta Matthaidesová , Marta Nováková
13. Precvičme si pravopis v 6.ročníku základných škôl / Anna Rýzková , Jozefína Benková , Anežka Matúšová
14. Učíme sa pravopis v 2. ročníku základných škôl / Anna Rýzková , Jozefína Benková
15. Veľký zákon / Igor Vasilievič Petrianov , Dmitrij Nikolajevič Trifonov , Mária Feriančíková prel., Juraj Dubay ilustr.
16. Listina základných práv a slobôd / Ľubomír Fogaš , Ľuboš Cibuľka
17. Slovenský jazyk / Eva Cesnaková , Alžbeta Kodlová
18. Literatúra / Literatúr zahl.
19. Fyzika / Fyzik zahl.
20. Fyzika / Fyzik zahl.
21. Pedagogická psychológia / Ladislav Ďurič , Mária Bratská
22. Dejiny Československa / Peter Ratkoš , Jozef Butvin , Miroslav Kropilák
23. Latinčina / Július Špaňár , Emanuel Kettner , Karol Vodák ilustr.
24. Československé dejiny / Václav Husa , Miroslav Kropilák
25. Učíme sa po nemecky / Margita Holdošová , Jarmila Hoberlandtová-Vávrová ilustr.
26. Nemecká konverzácia a čítanie / Milada Kouřimská , Drahomíra Kettnerová , Ernest Géze prel., Jan Vít ilustr.
27. Zemepis pre 1. ročník gymnázia / Zemepi zahl.
28. Nemčina pre najmenších / Erika Obdržálková , Lýdia Zubajová , Ján Ilavský ilustr.
29. Nemčina / Eduard Beneš a kol.
30. Zoológia pre 6.ročník základných deväťročných škôl / Jindřich Roubal , Karel Zima , Rudolf Klačko prel., Mirko Hanák ilustr.
31. Prírodopis pre 9.ročník základných deväťročných škôl / Ernest Krist prel., Teodor Rotrekl ilustr., Prírodopi zahl.
32. Prírodopis pre ôsmy ročník základných deväťročných škôl / Monika Ličková prel., Bohuslav Kutil ilustr., Prírodopi zahl.
33. Botanika pre šiesty ročník základných deväťročných škôl / Josef Šula , Božena Vaníková prel.
34. Základy učiteľskej psychológie / Vladislav Kačáni a kol.
35. Priblížiť sa k pravde / Milan S. Ďurica
Reakcia na stanovisko Historického ústavu Slovenskej akadémie vied ku knihe Dejiny Slovenska a Slovákov.
36. Rukoväť literatúry / Rukovä zahl.
Chronologický prehľad vývinu literatúry od počiatkov až po súčastnosť.
37. Malá antológia z diel filozofov / Mal zahl.
Súbor textov na dotvorenie predstáv o rôznych témach a spôsoboch filozofického myslenia.
38. Francúzska konverzácia / Oľga Velíšková , Eva Špinková
39. Francúzsky jazyk 1 / Rút Jónová prel., Francúzsk zahl.
40. Francúzsky jazyk 2 / Rút Jónová prel., Francúzsk zahl.
41. Základy psychológie / Július Boroš
42. Chémia pre základné školy / Daniela Joniaková prel., Chémi zahl.
43. Angličtina pre základné školy / Eva Tandlichová , Julie Kubíčková
44. Angličtina pre základné školy / Eva Tandlichová , Alena Knesplová
45. Angličtina pre základné školy / Eva Tandlichová , Alena Knesplová
46. Angličtina pre základné školy / Eva Tandlichová , Alena Knesplová
47. Angličtina pre základné školy / Eva Tandlichová , Alena Knesplová
48. Angličtina pre základné školy / Eva Tandlichová , Alena Knesplová
49. Výchova a vzdelávanie dospelých / Výchov zahl.
50. Slovník spoločenských vied / Slovní zahl.
51. Prehľad biológie / Prehľa zahl.
52. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová
53. Zbierka príkladov z ekonomiky pre študijné odbory / Miroslava Jakubeková , Soňa Kúrňavová , Eva Hartmannová
54. Zbierka príkladov z ekonomiky pre študijné odbory / Miroslava Jakubeková , Soňa Kúrňavová , Eva Hartmannová
55. Praktická korešpondencia pre študentov s ekonomickým zameraním, poslucháčov rekvalifikačných kurzov, podnika / Soňa Líšková-Kukulová
56. Epilepsia / Vladimír Donáth , Marián Kuchar , Pavol Sýkora
57. Výkladový slovník poisťovníctva / Pavel Chovan , Viktória Čejková
58. Anglický jazyk 1 / Richard Repka , Anna Benešová
59. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník / Július Špaňár , Jozef Hrabovský
60. Vo vtáčích búdkach / Ivan Kňaze
61. Ako tvoriť názvy v anorganickej chémii / Miroslav Zikmund
62. Chuť moci vo svete / Rastislav Tóth
63. Panoráma slovenskej literatúry / Ladislav Čúzy , Peter Darovec , Igor Hochel , Zuzana Kákošová
64. Španielčina na cesty / Kornélia Resutíková , Tatiana Kotuliaková
65. Po anglicky takmer bez chýb / Štefan Konkol
66. Aktivita a tvorivosť v škole / Ľuboslava Klindová
67. Praktikum a analytické metódy vo fyziológii rastlín / Karol Erdelský , Fridrich Frič
68. Malý frazeologický slovník / Elena Smiešková
69. Malý synonymický slovník / Mária Pisárčiková , Štefan Michalus
70. Názvoslovie telesných cvičení a ich triedenie / Július Chovan
71. Svetlo, zvuk a mikroklíma v škole / Světla Karfíková
72. Škola v prírode / Juraj Králiček
73. Delikvencia detí a mladistvých / Michal Faltin
74. Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach / Anna Antušeková
75. Slovenčina moja / František Kočiš
76. Geologický vývoj Zeme a vedecký svetonázor / Bohuslav Cambel
77. Nemčina / Š. Pavlíková , Dušan Pacúch
78. Ústava Slovenskej republiky pre školy / Ľubomír Fogaš , Ľubor Cibulka
79. Ťažkosti s učením u žiakov / Werner Correll , Erika Habiňáková prel.
80. Komunikačné problémy detí s viacerými chybami / Jozef Baláž
81. Výchova k manželstvu a rodičovstvu / Jitka Prevendárová
82. Nechaj ma, chcem sa učiť sám / Sabine Alexová , Klaus W. Vopel , Mária Provazníková prel.
83. Nechaj ma, chcem sa učiť sám / Sabine Alexová , Klaus W. Vopel , Mária Čierna prel.
84. Nechaj ma, chcem sa učiť sám / Sabine Alexová , Klaus W. Vopel , Mária Čierna prel.
85. Nechaj ma, chcem sa učiť sám / Sabine Alexová , Klaus W. Vopel , Kristína Černá prel.
86. Nemčina / Marie Maroušková , Pavla Niedermaierová , Oľga Slivková
87. Základy psychológie / Marián Košč
88. Nemčina pre základné školy / Marie Maroušková , Pavla Niedermaierová , Oľga Slivková prel.
89. Dejiny knižníc na Slovensku / Štefan Pasiar
90. Príhody kamelota / Juraj Sarvaš
91. Prečo deti fantazírujú / Zinajda Nikolajevna Novľanská , Eva Balšanová prel.
92. Maturujem z ekonomiky / Darina Orbánová , Ľudmila Velichová
93. Kniha kráľov / Vladimír Segeš
94. Ja sám / Jelena Leontijevna Kononková , Marián Vakoš prel.
95. Tovaroznalectvo / Ladislav Muller , Anton Forró
96. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
97. Učebnica esperanta / František Šatura , Pavel Rosa
98. Ľudovít Štúr / Karol Goláň
99. Prírodopis pre 6. ročník základných škôl / Prírodopi zahl.
100. Prírodoveda pre 9. ročník základných škôl / Ida Hantabálová , Katarína Čumová , Darina Dérerová
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ