Vydavateľstvo Iura Edition
Počet nájdených titulov : 93
1. Základy občianskeho procesného práva / Ján Mazák
2. Operačný výskum / Zlatica Ivaničová , Ivan Brezina , Juraj Pekár
Príloha l ks CD-ROM obsahuje riešené a neriešené príklady ku knihe.
3. Nákup a predaj na trhu výrobnej sféry / Jaroslav Kita
4. Dejiny súkromného práva na Slovensku / Štefan Luby
5. Zbierka príkladov z matematiky / Ján Kováčik , Iveta Scholtzová
6. Bankovníctvo / Janka Iľanovská
7. Štát a právo v európskom myslení / Alexandra Krsková
8. Letokruhy diplomacie / Juraj Králik
9. Marketing / Jaroslav Kita a kol.
10. Finančná matematika v exceli / Vladimír Huťka , František Peller
Prílohou publikácie je disketa : Učebná pomôcka obsahuje ukážky excelovských súborov.
11. Manažment / Mikuláš Sedlák
12. Finančné investovanie / Vladimír Mlynarovič
13. Kriminologické aspekty zločinu / Yvetta Turayová
14. Zaistenie osôb v trestnom konaní / Jaroslav Ivor
15. Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní / Jitka Meluchová
Publikácia obsahuje 4 prílohy za textom.
16. Finančné inžinierstvo / Peter Markovič
17. Finančné inžinierstvo / Karol Vlachynský , Peter Markovič
Príloha - CD-ROM k učebnici.
18. Makroekonómia / Marta Martincová
19. Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov a dane v praxi / Vladimír Pastierik
20. Teórie spotreby a úspor investícií a vládnych výdavkov / Daria Rozborilová
21. Účtovníctvo a platobná schopnosť poisťovní / Anna Majtánová
22. Ekonómia vzdelávania a tvorba ľudských zdrojov / Anetta Čaplánová
23. Trestné právo hmotné / Pavel Baláž
24. Trestné právo hmotné / Pavel Baláž
25. Kriminalistika / Ivan Šimovček a kol.
26. Základy kánonického práva / Matúš Nemec
27. Jednoduché účtovníctvo / Amália Spitzová
28. Právne formy podnikateľských vzťahov / Mikuláš Sabo
29. Účtovníctvo / Božena Soukupová , Anna Šlosárová , Anna Baštincová
30. Právo životného prostredia / Milan Štefanovič , Soňa Košičiarová , Ján Pirč
31. Makroekonómia / Ján Lisý
32. Kvantitatívna mikroekonómia / Michal Fendek
33. Makroekonómia / Vladimír Gonda
34. Makroekonómia / Kajetana Hontyová
35. Makroekonómia / Judita Táncošová
36. Makroekonómia / Veronika Piovarčiová
37. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností / Lucia Žitňanská
38. Makroekonómia / Magdaléna Přívarová
39. Deriváty cenných papierov / Ľudovít Pinda
40. Spoločnosť s ručením obmedzeným / Dalibor Hanes
41. Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii / Ján Klučka , Petr Záruba
42. Dejiny politického a právneho myslenia / Alexander Bröstl
43. Základy občianskeho hmotného práva / Ján Lazar
44. Základy občianskeho hmotného práva / Ján Lazar a kol.
45. Trestný zákon / Harald Stiffel , Jozef Kočica
46. Trestné právo procesné / Eugen Husár a kol.
47. Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese / Ján Mazák
48. Právo priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík
49. Odložené dane / Richard Farkaš
50. Teória kriminalistiky / Ivan Šimovček
51. Matematika / František Peller , Ľudovít Pinda , Jozef Fecenko
52. Riešenie príkladov z matematiky pre školy ekonomického a technického smeru / Ján Kováčik a kol.
53. Zákaz zneužitia práva. Verbot des Rechtsmissbrauchs / Štefan Luby
54. Pracovné právo / Helena Barancová , Robert Schronk
55. Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave / Dalibor Hanes
56. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
57. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
58. Didaktika / Ivan Turek
59. Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol
60. Globalistika / Koloman Ivanička
61. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
62. Peniaze, banky, finančné trhy / Stanislav Polouček
63. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
64. Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová
65. Poistný trh / Viktória Čejková , Dana Martinovičová , Svatopluk Nečas
66. Ako financovať malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková
67. Ekonomický rast a ekonomický cyklus / Ján Lisý , kol
68. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
69. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová
70. Makroekonómia otvorenej ekonomiky / Eva Muchová
71. Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov / Daria Rozborilová
72. Inflácia / Judita Táncošová
73. Teória kapitálového trhu / Veronika Piovarčiová
74. Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy / Kajetana Hontyová
75. Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii / Magdaléna Přívarová
76. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast / Ján Lisý
77. Ekonómia / Ján Lisý
78. Peniaze a monetárne teórie / Vladimír Gonda
79. Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák
80. Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom / Jozef Papula , Zuzana Papulová
81. Právnická latinčina / Jarmila Vaňková
82. Podnikové financie / Elena Fetisovová , kol
a
83. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
84. Analýza účtovnej závierky / Anna Šlosárová , kol
85. Operačná analýza / Ivan Brezina , Zlatica Ivaničová , Juraj Pekár
86. Podnikové financie / Karol Vlachynský , kol
CD - Podnikové financie
87. Účtovníctvo / Katarína Máziková , kol
88. Medzinárodná expanzia firiem / Soňa Ferenčíková , kol
89. Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová , Nora Grisáková
90. Audítorstvo / Ladislav Kareš
91. Štatistika pre ekonómov / Viera Pacáková
92. Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí / Antónia Kovalčíková , Alena Kordošová
93. Účtovníctvo obchodných bánk / Dagmar Boušková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ