Teória literatúry : pre gymnáziá a stredné školy / Ivan Plintovič - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1997.
literatúra - teória - 82 - veda - veda literárna - estetika - plán kompozičný - rým - verš - rytmus - systémy prozodické - epika - lyrika - dráma - slovesnos žudová
neznáma K60419 ML
vožná K60420 D
vožná K60421 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ