Drion opúša Zem / Václav Klička , Želmíra Šabíková prel., Teodor Rotrekl ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1985.
Edícia Stopy
literatúra česká - sci-fi
neznáma K71568 ML
vožná K71569 ML
neznáma K71570 ML
K71571 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ