Egypanka Nikotris.Hviezdne okamihy / Ján Lenčo - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1990.
Edícia Retro
ISBN 80-220-0258-5
literatúra slovenská - Egypt - Rím - Grécko - starovek - príbehy historické
vožná K83547 D
vožná K83548 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ