Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel - Grada Publishing, Praha, 2008.
ISBN 8-80-247-2594-9
301 - sociológia - spoločnos - príroda - skupiny sociálne - komunita - socializácia - rodina - komunikácia sociálna - komunikácia - agregáty (soc.)
vožná K99340 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ