Štrbavá knižka / Gabriela Dittelová , Zuzana Lipnická ilustr. - Perfekt, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8046-413-4
literatúra požská - knihy pre deti - básničky prvácke
vožná K100368 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ