Najstaršie rody na Slovensku / Katarína Štulrajterová zost., Najstarši zahl. - Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri MC, Martin, 1994.
ISBN 80-967103-0-3
929 - rody - genealógia - rody slovenské
voľná K87667 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ