Sociálna práca : Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce / Anna Tokárová a kol. - AKCENT PRINT, Pre¨ov, 2003.
ISBN 80-968367-5-7
36 - práca sociálna - zabezpečenie sociálne - starostlivosť sociálna - politika sociálna - patológia sociálna - skupiny rizikové - poradenstvo sociálne - štát sociálny - výchova ústavná - výchova náhradná - domovy detské - globalizácia - integrácia - trh - pracovník sociálny - školstvo sociálne - vzdelávanie - deviácia sociálna - agresivita - kriminalita - deviácie sexuálne - alkoholizmus - závislosť drogová - samovraždy - hráčstvo patologické - gamblerstvo - komunita - služby sociálne - Belov, Vasilij poviedkár - pedofília - menšiny pohlavné - poistenie - socioterapia - talenty - správa štátna - týranie - voyérizmus - žobranie - feminizmus - fetišizmus - globalistika - charita - domovy dôchodcov - empatia - exhibicionizmus - myslenie sociálne - etika sociálnej práce - pracovník sociálny - školstvo sociálne - vzdelávanie zamestnancov - homosexualita - samovraždy - psychoterapia - psychoterapia skupinová - služby sociálne - poradenstvo - poradenstvo sociálne - supervízia
voľná K94948 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ