Latinský humanizmus / ko prel., Daniel Škoviera zost. - Kalligram, Bratislava, 2008.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry
ISBN 8-80-8101-136-8
literatúra - literatúra latinská - humanizmus - Koppay, Juraj - Rakovský,Martin - Sambucus, Ján - Stockel, Leonard - Werner, Juraj - Ecchius, Valentín - Rotterdamský, Erasmus - Galeottus, Martius - biografie - diela - rozbory diel - 82
voľná K100949 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ