Trendy regionálnych disparít Slovenska : Teoretické modely a empirické ananlýzy / Menbere Workie Tiruneh , Marek Radvanský - Ekonomický ústav SAV, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-7144-176-2
308 - Slovensko - investície zahraničné - efektívnosť - nezamestnanosť - vidiek - samosprávy - demografia - disparity/rozdielnosti/ - kraje - región
voľná K101126 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ