Profesionálne opatrovatežstvo : Úvod do teórie / Anna Krišková - Osveta, Martin, 2010.
ISBN 8-80-8063-330-1
opatrovatežstvo - opatrovatežstvo profesionálne - história opatrovatežstva - povolanie opatrovateža - služby sociálne - starostlivos o zdravie - hygiena - bezpečnos práce - teória opatrovatežstva - proces opatrovatežský - seniori - starostlivos zdravotná - ochrana zdravia - 616-083
vožná K101132 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ