Hydrogeologie ČSSR : Hydrogeologie ložisek nerostných surovin / Vladimír Homola , Stanislav Klír - Academia, Praha, 1975.
556 - hydrogeológia - Československo - suroviny nerastné - voda podzemná - bane povrchové - bane podzemné - nádrže vodné - zrážky - hydrogeológia topografická - ložiská nerastné - ložiská rudné - ruda železná - uhlie - ložiská uhoľné
voľná K82768 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ