Sociologie politiky / Emanuel Pecka - Grada Publishing, Praha, 2010.
ISBN 8-80-247-2793-6
sociológia - 301 - sociológia politiky - kultúra - kultúra politická - Česká republika - chovanie sociálne - populácia - rasy - diskriminácia rasová - rasizmus - prostredie životné - skupiny sociálne - triedy sociálne - moc politická - strany politické - moc - teória elity - problémy sociálne - kriminalita - prostitúcia - drogy - terorizmus - rozpad rodiny - samovraždy
voľná K101494 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ