Dieťa v ohrození : Zborník príspevkov z konferencie konanej dňa 10. a 11. 12 2009 / Dieť zahl. - EUROKÓDEX, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-89447-24-4
zborníky - dieťa - postihnutie zdravotné - kyberšikanovanie - šikanovanie - zručnosť - konferencie - adaptácia - výchova striedavá - rozvod(soc.) - deti týrané - deti handicapované - činy trestné - adolescencia - vek predškolský - Rómovia - deti zo skúmavky - internet - sexualita - sebahodnotenie - tvorivosť verbálna - program motivačný - centrá diagnostické - poruchy správania - 152.2 - konferencie - agresivita
voľná K101529 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ