Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol - Iris, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-89256-62-4
pedagogika - edukácia - proces vyučovací - neuropedagogika - neurodidaktika - pozornosť - učenie - emócie - strach - mozog - motivácia - pamäť - štýly učebné - klíma školskej triedy - šikanovanie v školách - šikanovanie elektronické - vnímanie sociálne - komunikácia - myslenie - 37 - dramatoterapia - dramatika - dramatika tvorivá - triedy (učebne) - učebne
voľná K101988 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ