Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová - Literárne informačné centrum, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8119-026-1
82 - literatúra - dejiny literatúry - literatúra detská - časopisy - poézia - rozprávky - deti v literatúre - dospievanie v literatúre - próza spoločenská - moderna - postmoderna - dráma - tvorba televízna - tvorba rozhlasová - tvorba divadelná - ilustrácie detské - literatúra krajanská - konkretizmus
vožná K101990 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ