Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova - Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Nitra, 2004.
ISBN 80-8050-776-7
364 - chudoba - bezdomovectvo - nerovnosť sociálna - Slovensko - Rómovia - komunity rómske - postihnutí zdravotne - migranti - squatting/obsadenie nevyužitej budovy/ - nezamestnanosť - halucinogény - drogy sedatívne - sedatíva - závislosť lieková - látky prchavé - opiáty - detoxikácia - gamblerstvo - sekty - agresivita - schizofrénia - parafrénia - psychóza - centrá azylové - domy azylové - útulky - hygiena - pomoc potravinová - banka potravinová - domovy pre osamelých rodičov - resocializácia abstinujúcich závislých - komunikácia - komunikácia efektívna - inteligencia emocionálna - sebareflexia - sebaovládanie - vzťahy medziľudské - percepcia - učenie sociálne - spomienky
voľná K102223 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ