Sociálne vylúčené spoločenstvá v kontexte kultúrnych teórií / Michal Kozubík - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2011.
ISBN 8-80-8094-957-0
364 - kultúra - difuzionizmus - etnocentrizmus - funkcionalizmus - chudoba - komunita - práca komunitná - centrum komunitné - kontrakultúra - kultúra chudoby - kulturológia - vyčlenenie sociálne - pozitivizmus - antropológia sociálna - antropológia kultúrna - pracovník sociálny - štrukturalizmus - streetwork/terénna sociálna práca/ - Tylor, Edward Burnett - Matka Tereza (1910-1997) - vylúčenie sociálne - Rómovia - práca sociálna v teréne
voľná K102225 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ