Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov / Ivan Rác - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2011.
ISBN 8-80-8094-913-6
učebnice vysokoškolské - patológia sociálna - javy sociálne - násilie - ženy týrané - deti týrané - týranie - kriminológia - kriminalita - viktimológia(veda o obeti) - prostitúcia - pornografia - deviácie sexuálne - závislosť drogová - drogy - narkotiká - steroidy - hráčstvo patologické - hry hazardné - médiá komunikačné - samovraždy - xenofóbia/chorobný strach z cudzieho/ - rasizmus - diskriminácia rasová - extrémizmus - resocializácia abstinujúcich závislých - subkultúra - subkultúra delikventná - prevencia sociálna - alkoholizmus - závislosti nelátkové - 364
voľná K102226 D
voľná K102267 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ