Mladí v sieti závislostí / Ľuboslava Sejčová - ALBUM, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80969908-4-9
závislosť - závislosť drogová - drogy - alkoholizmus - nikotín - drogy nealkoholové - drogy látkové - terapia - liečba - prevencia - závislosti nelátkové - závislosť na internete - gamblerstvo - hráčstvo patologické - oniománia/patologické nakupovanie/ - workholizmus - nakupovanie patologické - závislosť na diétach - závislosť na hladovaní - sekty - kulty - závislosti technologické - závislosť na jedle - 364 - závislosti
voľná K102229 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ