Ako financova malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková - Iura Edition, Bratislava, 2011.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-413-3
336 - financie - podnikanie - podnikanie malé - podnikanie stredné - Slovensko - kríza finančná - kríza hospodárska - zdroje finančné - financovanie - financovanie podnikov - financovanie úverové - úvery bankové - produkty úverové - obligácie - lízing - faktoring - pasíva - zdroje finančné alternatívne cudzie - zdroje súkromné - pomoc finančná - - projekty - obstarávanie verejné - pomoc štátna - fond inovačný - plán podnikatežský - plán finančný - zdravie finančné
vožná K102244 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ