Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci / Andrej Mátel , Milan Schavel - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-8132-009-5
364 - práca sociálna - patológia sociálna - deviácia - metódy sociálnej práce - prevencia sociálna - javy sociálne - javy sociálno-patologické - závislosť - závislosť drogová - závislosť alkoholová - závislosti nelátkové - faktory rizikové - spoluzávislosť - liečenie - starostlivosť ústavná - liečba ochranná - streetwork/terénna sociálna práca/ - poradenstvo sociálne - komunity terapeutické - resocializácia abstinujúcich závislých - spiritualita - psychoterapia - kriminalita - kriminológia - kriminalita mravnostná - kriminalita majetková - kriminalita ekonomická - extrémizmus - terorizmus - korupcia - kriminalita drogová - kriminalita organizovaná - kriminalita uličná - väzba - výkon trestu - násilie domáce - patológia rodiny - týranie - násilie domáce - zneužívanie - ochrana detí - ochrana seniorov - násilie na senioroch - prostitúcia - obchodovanie s ľuďmi - harm reduction - sekty - kulty - satanizmus - patológia siekt - závislosť kultová - chuligánstvo - chuligánstvo futbalové - chudoba - bezdomovectvo - práca sociálna kuratívna - poradenstvo sociálne - práca sociálna v teréne - samovraždy
voľná K102246 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ