Ekonomický rast a ekonomický cyklus : Teoretické a praktické problémy / Ján Lisý , kol - Iura Edition, Bratislava, 2011.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-405-8
339 - vývoj ekonomický - rast ekonomický - produkt hrubý domáci - dôchodok reálny - blahobyt - zdroje rastu ekonomického - sloboda ekonomická - Keynesova ekonomická teória - Harrodov-Domarov model rastu ekonomického - teórie neoklasické - rast optimálny - rast endogénny - Slovensko - dopyt - ponuka - metodológia - cykly ekonomické - aspekty makroekonomického rastu
vožná K102254 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ