Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo / Vlasta Hochelová - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2011.
ISBN 8-80-8094-696-8
masmédiá - kultúra - komunikácia masmediálna - médiá - žurnalistika - osobnosť mediálna - bulvár - informácie spravodajské - výskum - 659 - aspekty médií
voľná K102257 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ