Náčrt dejín európskeho politického a právneho myslenia : Od antiky do konca devätnásteho storočia / Alexandra Krsková - Univerzita Komenského, Bratislava, 1991.
ISBN 80-85504-00-6
skriptá vysokoškolské - myslenie politické - myslenie právne - filozofia - 14 - filozofia antická - sofisti - Sokrates (469-399 p.n.l.) - Platón-(grécky filozof, - - Aristoteles/384-322p.n.l./ - stoicizmus - skepticizmus antický - filozofia stredoveká - kresanstvo - patristika - scholastika - reformácia - Luther, Martin-(zakladatež protestantizmu 1483-1546) - Kalvín Ján (1509-1564) - osvietenstvo - Spinoza, Benedict - Locke, John-filozof - Montesquieu, Charles Louis (1689-1755) - Rousseau, Jean-Jacques - Kant, Immanuel-filozof - Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( nem. ideal. filozof, 1770-1831) - liberalizmus - Mill, John Stuart - pozitivizmus - utópie komunistické - socializmus
vožná K102946 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ