Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom / Jozef Papula , Zuzana Papulová - Iura Edition, Bratislava, 2012.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-533-8
338 - manažment - manažment strategický - myslenie strategické - stratégia - vnímanie - poznávanie - plánovanie - plánovanie strategické - vízie - analýza konkurenčná - implementácia stratégie - implementácia stratégie - myslenie ľudské - outsourcing - controlling - taktika
voľná K103202 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ