Rozvoj osobnosti žiaka so zameraním na 1. stupeň základnej školy / Beata Kosová - ROKUS, Pre¨ov, 2000.
ISBN 80-968452-2-5
371 - pedagogika - rozvoj osobnosti - školy základné - výchova sociálna - výchova personálna - osobnosť žiaka - personalizácia žiaka - socializácia detí - vzťahy učiteľa a žiaka - klíma školskej triedy - efektívnosť vyučovania - manažment školstva - disciplína
voľná K103401 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ