Bezpečnosť a hygiena práce / Martin Lorko - Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad V hom, 2007.
ISBN 8-80-969615-9-7
331 - bezpečnosť práce - hygiena práce - Slovensko - politika podniková - riziká bezpečnostné - pomôcky ochranné - pomôcky pracovné - inšpekcia práce - úrazy pracovné - úrazy - choroby z povolania - pomoc prvá
voľná K103744 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ