Vybrané kapitoly k ľudským a občianskym právam / Oľga Bočáková , Alena Tomášiková - Metodicko-pedagogické centrum, Tren‡ˇn, 2008.
ISBN 8-80-89319-05-3
34 - právo - práva ľudské - práva občianske - právo na život - ochrana ľudských práv - Magna charta libertatum/Veľká listina slobôd/ - Parížska charta - menšiny národnostné - menšiny - etniká - Medzinárodný trestný súd - rasizmus - ombudsman
voľná K103989 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ