Ekológia a environmentalistika / Martin Lorko - Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad V hom, 2010.
ISBN 8-80-969815-3-3
502 - učebnice vysokoškolské - ekológia - environmentalizmus - ekosystém - pyramída ekologická - problémy globálne - populácia - zdroje prírodné - odpady - otepľovanie globálne - vrstva ozónová - dažde kyslé - kontaminácia vôd - choroby civilizačné - zdroje energetické - energia slnečná - energia veterná - energia vodná - energia geotermálna - biomasa - ochrana životného prostredia - dedičstvo kultúrne - recyklácia - zneškodňovanie odpadu
voľná K104237 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ