Egypanky : Ve stínu prince / Jocelyne Godard , Dagmar Slavíkovská prel. - Alpress, Fr˜dek-MĄstek, 0.
ISBN 80-7362-233-5
literatúra francúzska - Hatšepsut, krážovná egyptská - faraóni - Egypt - romány historické - starovek
vožná K104286 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ