Egypanky : Palácové intriky / Jocelyne Godard , Dagmar Slavíkovská prel. - Alpress, Fr˜dek-MĄstek, 2007.
ISBN 8-80-7362-477-4
literatúra francúzska - romány historické - Egypt - starovek - faraóni - Hatšepsut, krážovná egyptská
vožná K104287 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ