Spor pokračuje : Boj dobra a zla v dejinnom kontexte od staroveku po súčasnos / Ludvík Švihálek , Advent-Orio prel., Iveta Rošková prel. - Advent Orion, VrŁtky, 2015.
ISBN 8-80-8071-179-5
930.9 - dejiny - dejiny svetové - udalosti - panovníci - králi - pápeži - osobnosti - osobnosti historické - cirkev - noc Bartolomejská - vojna svetová I. 1914-1918 - vojna svetová II. 1939-1945
vožná K104389 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ