Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , źudmila Šmardová - Wolters Kluwer SR, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8168-396-1
338 - ruch cestovný - podnikanie - podnikanie v cestovnom ruchu - podnikanie rodinné - prostredie - prostredie podnikatežské - Európska únia - plán - plán podnikatežský - majetok - majetok dlhodobý - majetok krátkodobý - zdroje - zdroje finančné - mzda - mzda minimálna - výnosy - cena - tvorba cien - hospodárenie - plán finančný
vožná K104455 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ