Patopsychológia : Učebnica pre študentov pedagogických a psychologických vied / Gabriela Rozvadský Gugová - Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad V hom, 2015.
ISBN 8-80-89732-63-0
159 - patopsychológia - normalita - abnormalita - poruchy - poruchy psychické - poruchy psychosomatické - faktory - faktory biologické - genetika - mozog - trauma - psychotrauma - vzťahy - vzťahy interpersonálne - konflikty - stres - deprivácia - frustrácia - afekty - postihnutie telesné - poruchy vývojové - poruchy vývinové - retardácia - retardácia mentálna - poruchy správania - úzkosť
voľná K104458 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ