Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2016.
ISBN 8-80-558-1002-7
331 - nezamestnanosť - práca - úroveň životná - kvalita života - spôsob života - politika zamestnanosti - služby zamestnanosti - Slovensko - trh práce - práca sociálna - pracovník sociálny
voľná K104460 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ