Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života / Denisa Selická - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2015.
ISBN 8-80-558-0934-2
331 - práca - nezamestnaní - nezamestnanosť - typológia - typológia nezamestanosti - spôsob života - štýl - štýl životný - kvalita života - úroveň životná - politika - politika zamestnanosti - trh práce
voľná K104461 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ