Hraničná zóna : Rizikové správanie v dospievaní / Michal Čerešník - Pedagogická fakulta UKF, Nitra, 2016.
ISBN 8-80-558-1011-9
159 - dospievanie - správanie rizikové - agresivita - delikvencia - závislosť - sexualita - deprivácia - Európska komisia - výskum - ústavy výskumné - drogy - združenia občianske - organizácie neziskové - správanie asociálne - kriminalita - kyberšikanovanie - anorexia mentálna - bulímia - negativizmus - obezita - ortorexia - hráčstvo patologické - choroby pohlavné - správanie problémové - psychopatia - sebapoškodzovanie - šikanovanie - záškoláctvo
voľná K104474 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ