Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnos / Slovensk zahl. - Perfekt, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8046-730-2
943.76 - dejiny - dejiny slovenské
vožná K104702 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ