Dejiny a kultúra karpatských Nemcov : Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen / Ondrej Pöss - Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-969872-1-4
323 - knihy dvojjazyčné - jazyk nemecký - Nemci Karpatskí - dejiny - kultúra - menšiny národnostné - menšiny
voľná K104967 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ